Yleiset toimitusehdot

Näitä yleisiä tilaus- ja toimitusehtoja (”Tilausehdot”) sovelletaan Sortera Oy:ltä (y-tunnus: 0234295-2, ”Yhtiö”) tehtyihin vaihtolavan vuokraamista ja mahdollisia muita palveluita koskeviin tilauksiin.

1 Määritelmät

Näissä Tilausehdoissa käytetyillä määritelmillä (yksikössä ja monikossa) on seuraavat merkitykset:

”Asiakas” tarkoittaa Tilauksen tekevää täysi-ikäistä kuluttaja-asiakasta taikka yritys- tai yhteisöasiakasta.

”Tilaus” tarkoittaa Yhtiöltä tehtävää vaihtolavan vuokraamista tai muuta palvelua koskevaa tilausta.

”Tilausehdot” tarkoittaa näitä yleisiä tilaus- ja toimitusehtoja.

”Yhtiö” tarkoittaa Sortera Oy:tä (y-tunnus: 0234295-2).

2 Tilauksen osapuolet

Tilauksen voi tehdä täysi-ikäinen kuluttaja-asiakas sekä yritys- tai yhteisöasiakas.

Kuluttaja-asiakkaan tekemään Tilaukseen sovelletaan näitä Tilausehtoja sekä voimassa olevaa pakottavaa kuluttajalainsäädäntöä. Selvyyden vuoksi todetaan, että näillä Tilausehdoilla ei vähennetä kuluttaja-asiakkaan kuluttajasuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia.

Yritys- tai yhteisöasiakkaan tekemään Tilaukseen sovelletaan näitä Tilausehtoja ja muilta osin voimassa olevan kauppalain (355/1987, muutoksineen) säännöksiä.

3 Tilaaminen

Asiakas tekee Tilauksen täyttämällä Yhtiön verkkosivuilla olevan online-tilauslomakkeen tai soittamalla Yhtiön asiakaspalveluun. Asiakas vastaa molemmin tavoin toimittamiensa tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

3.1 Online-tilaus

Asiakas voi tehdä Tilauksen ns. online-tilauksena täyttämällä Yhtiön verkkosivuilla olevan tilauslomakkeen. Online-tilaus onnistuu vain tietyillä Yhtiön verkkosivuilla ilmoittamillaan alueilla. Asiakas vahvistaa tutustuneensa näihin Tilausehtoihin ja hyväksyy ne sovellettavaksi tekemäänsä Tilaukseen lähettäessään online-tilauksen Yhtiölle.

Yhtiö käsittelee Tilauksen normaalisti 1–3 arkipäivässä ja toimittaa Asiakkaalle sähköpostitse (ellei toisin sovita) tilausvahvistuksen. Asiakkaalla on velvollisuus tarkistaa tilausvahvistuksen sisältö ja ilmoittaa välittömästi Yhtiölle, mikäli sisältö ei vastaa Asiakkaan tekemää Tilausta.

Yhtiö ei vastaa siitä, jos Asiakkaan Tilaus ei tule perille tietoverkon tai tietoliikenneyhteyksien toimimattomuuden vuoksi. Kiireellisissä tapauksissa Asiakkaan tulee tarvittaessa varmistaa Tilauksen perillemeno olemalla yhteydessä Yhtiön asiakaspalveluun.

3.2 Puhelintilaus

Asiakas voi tehdä Tilauksen puhelimitse soittamalla Yhtiön asiakaspalveluun sen aukioloaikojen puitteissa.

Yhtiö vahvistaa puhelimitse tehdyn Tilauksen Asiakkaalle puhelintilauksen yhteydessä suullisesti (ellei toisin sovita) ja käsittelee Tilauksen välittömästi. Asiakas vahvistaa tutustuneensa näihin Yhtiön verkkosivuilla oleviin Tilausehtoihin ennen puhelintilauksen tekemistä ja hyväksyy ne sovellettavaksi tekemäänsä Tilaukseen, mikäli hän ei ilmoita toisin Yhtiölle puhelintilauksen yhteydessä.

4 Hinnasto ja maksaminen

Yhtiön verkkosivuilla annetut hinnat koskevat kaikkia Tilauksia. Hinnat on ilmoitettu sekä arvonlisäverottomina että -verollisina. Yhtiö pidättää oikeuden hintojen muuttamiseen.

Tilaukset laskutetaan Asiakkaalta jälkikäteen aina tilaushetkellä voimassa olevien hintojen perusteella. Asiakkaalta veloitettava hinta sisältää seuraavat:

  • tilatun vaihtolavan sekä sen toimituksen ja noutamisen Asiakkaan kanssa sovitun aikataulun mukaan; ja
  • jätemaksun kerätyn jätteen lajittelevan vastaanottokeskuksen antaman painon ja laadun mukaan.

Laskun maksuaika on 14 päivää Yhtiön toimittaman laskun päiväyksestä. Viivästyneelle maksulle kertyy viivästyskorkoa voimassa olevan korkolain mukaisesti laskun eräpäivää seuraavasta päivästä alkaen, ja Yhtiöllä on oikeus veloittaa Asiakkaalta kohtuulliset perintäkulut. Yhtiö voi myös siirtää erääntyneet saatavansa perittäväksi.

5 Tilauksen toimitus

Yhtiö toimittaa Tilauksen mukaisen vaihtolavan Asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen Asiakkaan kanssa sovitussa aikataulussa.

Asiakas on velvollinen merkitsemään selkeästi vaihtolavan sijoituspaikan. Asiakas vastaa siitä, että vaihtolavan sijoituspaikka soveltuu tarkoitukseensa eikä riko mitään sovellettavia voimassa olevia lakeja tai määräyksiä tai aiheuta Yhtiölle mitään korvausvelvollisuutta (esimerkiksi sakkopaikka) ja että Asiakkaalla on lupa sijoittaa vaihtolava osoitettuun paikkaan. Asiakas vastaa kokonaisuudessaan Yhtiölle mahdollisista aiheutuvista sijoituspaikan virheellisyydestä johtuvista kustannuksista. Yhtiöllä on lisäksi oikeus veloittaa Asiakkaalta Yhtiön verkkosivuilla olevan hinnastonsa mukainen kuljetusmaksu, mikäli se joutuu siirtämään toimitetun vaihtolavan toiseen paikkaan Asiakkaan osoittaman virheellisestä sijoituspaikasta johtuen.

Yhtiö ei vastaa Asiakkaan tai kolmannen omaisuudelle aiheutuneista vahingoista (esimerkiksi maan painuminen tai pihapäällysteen rikkoutuminen), joka aiheutuu vaihtolavan toimittamisesta sen toimittamiseen soveltuvalla ajoneuvolla Asiakkaan osoittamaan sijoituspaikkaan sekä kuormatun vaihtolavan noutamisesta samasta paikasta

6 Tilauksen peruuttaminen ja muuttaminen

Asiakkaan tulee ilmoittaa Yhtiölle mahdollisesta Tilauksen peruuttamisesta tai muuttamisesta mahdollisimman pian ennen kuin Yhtiö lähtee toimittamaan vaihtolavaa Asiakkaalle sovitussa aikataulussa.

Vaihtolavan noutaminen on peruutettava viimeistään 24 tuntia ennen Asiakkaan kanssa sovittua noutopäivää. Yhtiöllä on oikeus veloittaa Asiakkaalta mahdollisesta turhasta noutokäynnistä aiheutuneet kulut sekä Yhtiön verkkosivuilla ilmoitun hinnaston mukaisen vuokran jokaiselta alkuperäisen noutoajan ylittäneeltä vuorokaudelta.

7 Vaihtolavan käyttö ja täyttäminen

Ennen vaihtolavan käyttöönottoa ja sen aikana, Asiakas on velvollinen:

  • Tutustumaan ja noudattamaan huolellisesti vaihtolavan käyttöä koskevia ohjeita ja ehtoja.
  • Huolehtimaan siitä, että vaihtolavaa käytetään ainoastaan Tilauksen mukaiseen tarkoitukseen.
  • Huolehtimaan siitä, että vaihtolavaa ei täytetä yli lavan reunan eikä lavan ulkopuolelle jätetä mitään lavalle kerättävää jätettä. Yhtiöllä on oikeus veloittaa Asiakkaalta tällaisen jätteen keräämisestä aiheutuneet kulut.
  • Huolehtimaan siitä, että sen tilaamalle vaihtolavalle laitetaan vain sellaista jätettä, minkä keräämiseksi tilattu vaihtolava on toimitettu. Yhtiöllä on oikeus veloittaa Asiakkaalta kaikki sellainen jäte, jota ei kuulu toimitetulle vaihtolavalle.
  • Huolehtimaan siitä, että vaihtolava on takaisin noudettaessa vastaavassa kunnossa, kuin se oli Asiakkaalle toimitettaessa.

8 Henkilötiedot ja niiden käyttö

Yhtiö kerää tarvittavia Asiakkaiden tietoja laskutuksen hoitamista varten. Lisätietoja henkilötietojen käytöstä löytyy Yhtiön rekisteriselosteesta.

9 Ylivoimainen este

Yhtiö ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamaton seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on Yhtiön vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja jonka seurauksia Yhtiö ei voi kohtuudella välttää. Yhtiö on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle Yhtiötä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä niin pian kuin se on mahdollista. Yhtiöllä ja Asiakkaalla on oikeus purkaa Tilaus, mikäli ylivoimainen este jatkuu yli kaksi (2) viikkoa.

10 Tilausehtojen muuttaminen

Yhtiö pidättää oikeuden muuttaa näitä Tilausehtoja yksipuolisella päätöksellä ilman ennakkoilmoitusta. Tilauksiin sovelletaan aina tilaushetkellä voimassa olevia Tilausehtoja, jotka ovat esillä Yhtiön verkkosivuilla.

11 Sovellettava laki ja erimielisyydet

Näihin Tilausehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Mahdolliset Yhtiön ja Asiakkaan väliset erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus nostaa myös mahdollinen kanne kotipaikkansa käräjäoikeudessa tai saattaa asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.